TÜBA’nın teşkilat, görev ve yetkilerinde düzenleme yapıldı

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, genç bilim insanlarını teşvik etmek, ülkenin bilim stratejisine yönelik raporlamalar ve bilimsel yayın faaliyetleri gerçekleştirmek, bunları ilgili kurum ve kişilerle paylaşmak, bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmek ve bu alanın gelişmesine katkı sunmak, bilim tarihi mirasının bugüne aktarımı için faaliyetlerde bulunmak gibi konular, TÜBA’nın görevleri arasında yer alacak.

TÜBA’nın her bir üyesi, Akademi bünyesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Sağlık ve Yaşam Bilimleri olarak belirlenmiş 3 bilim alanından biriyle Akademi Konseyince irtibatlandırılacak.

Asosye üyeler, asli üye olmaya aday Türkiye uyruklu yetenekli ve başarılı genç bilim insanları arasından şeref üyesi, asli üyelerde aranan şartları taşıyan yabancı bilim insanlarıyla özgün ve çığır açıcı çalışmalara sahip Türkiye uyruklu bilim insanları arasından seçilecek. Asosye üyeler, 5 yıl için seçilecek ve üyelik en çok 10 yıl olabilecek.

Akademiye asli ve asosye üye seçimi; asli üyeler, Yükseköğretim Kurulu ya da TÜBİTAK Yönetim Kurulunca Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adayların Akademi Konseyince kabulü ve Genel Kurulun ilgili bilim alanıyla irtibatlı üyelerinin onaylaması suretiyle gerçekleştirilecek.

Şeref üyesi seçimi için en az 10 asli veya şeref üyesi ya da Yükseköğretim Kurulu veya TÜBİTAK Yönetim Kurulunca Akademi Başkanlığına gerekçeli teklif yazısıyla önerilen adaylar arasından Akademi Konseyince yapılacak.

– GENEL KURUL

Akademi Genel Kurulu, yılda en az 1 kez toplanacak. Üye seçimlerinde, ilgili bilim alanından oy hakkı olan üye tamsayısının 3’te 1’inin katılımıyla toplanılacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alınacak. Ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde oy hakkı olan üye tam sayısının 4’te 1’inden az olamayacak.

Akademi faaliyetleriyle Akademi Konseyinin çalışmalarını değerlendirmek ve TÜBA tarafından yürütülmesi istenilen faaliyetleri Akademi Konseyine önermek, bilim alanlarından belirlenen kontenjan dahilinde süresi dolan Akademi Konseyi üyeleri yerine yeni üyeler seçmek, asli ve asosye üye seçimine ilişkin önerilen tekliflerden Akademi Konseyince kabul edilen adayların üyelik seçimlerini, ilgili bilim alanlarına mensup üyelerin oylarıyla karara bağlamak Genel Kurulun görevleri arasında olacak.

– AKADEMİ KONSEYİ

Akademi Konseyi, asli üyeler arasından ve her bilim alanından 4’er üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilen 12 üyeyle Akademi Başkanından oluşacak. Görev süreleri dolan üyeler, en fazla bir dönem daha yeniden seçilebilecek. Seçimler, Akademi Konseyi üyeliğinin sona ereceği tarihten önceki 30 günde sonuçlandırılacak.

TÜBA Genç Akademi Topluluğu üyelerini seçmek, üyelerin seçim kriterlerini belirlemek, topluluk yönetimini oluşturmak ve topluluğun faaliyetlerine akademik, idari ve mali destek olmak, akademinin görevleri kapsamında ülkenin stratejik ve tematik önceliklerine yönelik Akademi üyelerinden gelen bilimsel proje önerilerine destek verilmesine karar vermek Konseyin görevleri arasında olacak.

Akademi Konseyi, Genel Kurula yeni üye önerisinde bulunurken toplam üye sayısı ile üyelerin farklı bilim alanlarındaki dağılım dengesini göz önünde bulunduracak.

Akademi Başkanlığı, Akademi Başkanı ile Akademinin idari ve sekretarya faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Sekreter ve hizmet birimlerinden oluşacak.

Akademi Başkanı, asli üyeler arasından atanacak. Aynı kişi 2 dönemden fazla Akademi Başkanlığına atanamayacak. Başkan, Akademi Konseyi üyeliği ve Akademi üyeliği seçimi süreçlerini de yürütecek.

Ülkedeki genç bilim insanlarının Akademinin gelecek kuşakları olarak desteklenmesi amacıyla, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarından TÜBA Genç Akademi Topluluğu oluşturulacak.

– GEÇİCİ MADDELER

Yaş haddi nedeniyle “asli üyelik” statüsü sona eren şeref üyeleri, Akademi Konseyine talepte bulunmaları halinde Akademi Konseyi kararıyla asli üyeliğe yeniden seçilebilecek.

Mevcut asosye üyelerin üyelik süresi, seçildikleri tarihten itibaren 5 yıla tamamlanacak ancak her halde asosye üyelik süresi toplamda 10 yılı geçemeyecek. Mevcut Akademi Başkanının görev süresi, seçildiği tarihten geçerli olmak üzere 4 yıl olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir